سفارش تبلیغ
صبا
اساس دانش، قدرت تشخیص اخلاقی و نمایاندن پسندیده آن و ریشه کن کردن ناپسند آن است . [امام علی علیه السلام]
قطره ی شبنم

 1- پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم: نمی توان، همه را با مال راضی کرد، اما به حسن خلق می‌توان.

 2-پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم: نیک خویی دوستی را استوار می‌کند.

 3- پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم: اگر به پدر و مادرت بدی کردی، آمادة دوزخ باش.

 4- حضرت علی علیه السلام: سه چیز است که زندگی را به صاحبش ناگوار می‌سازد؛ کینه، حسد و بدخویی.

 5- حضرت علی علیه السلام: مؤدب باشید تا همه به شما احترام بگذارند.

 6- حضرت علی علیه السلام: هیچ زیوری مانند دانش و ادب نیست.

 7- حضرت علی علیه السلام: تحصیل ادب به از تحصیل زر است.

 8- حضرت علی علیه السلام: ارجمند ترین مردم کسانی هستند که ادب دارند.

 9- اگر می خواهی خریدار محبت باشی، نخست فروشندة ادب باش. ؟

 10- حضرت علی علیه السلام: گشاده رویی و خوش خلقی، دام محبت و دوستی است. (البشاشة حبالة المودة).

11- حضرت علی علیه السلام: خوش رفتاری تجارتی است پرمنفعت، و قناعت گنجینه ای است پر برکت.

12- حضرت علی علیه السلام: سودمند ترین علم آن است که بدان عمل شود.

13- حضرت علی علیه السلام: عمل دو گونه است؛ یکی آنکه لذت آن می‌گذرد و رنج آن میماند، دیگری آنکه رنج آن می‌گذرد و پاداش آن می‌ماند.

 14- حضرت علی علیه السلام: تلخی دنیا شرینی آخرت است و شرینی دنیا تلخی آخرت است.

 15- حضرت علی علیه السلام: مواظب افکارت باش که گفتارت می‌شود، مراقب گفتارت باش که رفتارت می‌شود، مراقب رفتارت باش که عادتت می‌شود، مراقب عادتت باش که شخصیتت می‌شود، مراقب شخصیتت باش که سرنوشتت می‌شود.

 16- حضرت علی علیه السلام: جامة پاکدامنی بهترین جامه ها است.

 17- حضرت علی علیه السلام: آنکس که از لباس تقوا برهنه باشد، به هیچ لباسی پوشیده نمی‌گردد.

 18- حضرت علی علیه السلام: همسایه آزاری نشانة فرومایگی است.

 19- حضرت امام حسن علیه السلام: هیچ چیز مانند خوش خلقی زندگی را شرین نمی‌کند.

 20- حضرت امام حسن علیه السلام: سه خوی سبب بیچارگی مردم است؛ تکبر، حرص و حسد.

21- حضرت امام حسین علیه السلام: وقتی پای لذت و شهوت به میان آید، میزان تقوای اشخاص معلوم می‌گردد.

 22- اگر می‌خواهی از بهارت بیشتر لذت ببری، زمستانت را به یاد بیاور. (مندلسون)

 23- همه از رسیدن بهار خوشحال می‌شوند، و باغبان خوشحالتر، چون گلهای بیشتری خواهد شکفت. (مارگارت میچل)

 24- در زندگی سه چیز است که صدا ندارد؛ مرگ فقیر، ظلم غنی، و چوب خدا. ؟

 25- دنیا به آتشِ افروخته می‌ماند، که چون زیاده طلب کنی، سوخته شوی، و چون به قدر حاجت برگیری، با فروغ آن راه را از چاه باز شناسی. (سقراط)

 26- هرچه قفس تنگ تر باشد، آزادی شرین تر است. (مثل آلمانی)

 27- دست مرا از تابوت بیرون بگذارید تا مردم گیتی بدانند که با این همه رنج، از دنیا با خود چیزی نبردم. (اسکندر مقدونی)

 28- از هر گره که به ابرو می‌زنی، صد گره به کارت می‌خورد.؟

 29- پیش از ازدواج چشمهای تان را خوب باز کنید، و بعد از ازدواج، کمی آنها را روی هم بگذارید. (فرانکلین)

 30- زنِ مطیع، فرمان روای قلب شوهر است. (مثل انگلسی)

 31- زرگر هرچند طلا را خوب بشناسد، اما باز برای اطمینان بیشتر، محکش می زند. ؟

 32- اگر می‌خواهی از پشیمانی ایمن شوی به هوای دلت رفتار مکن. ؟

 33- به زبانت اجازه مده که قبل از اندشه ات به راه افتد. (شایون)

 34- جهل، تخم بیگانگی می‌کارد، و غرور آن را آب می‌دهد، و حسد آن را به ثمر می‌رساند. (علامه طباطبایی)

 35- آدمِ ولخرج امروز، گدایی فردا است. (ابو العلا)

 36- اگر پول در جیب نداری، عسل در دهان داشته باش. (مثل یونانی)

 37- پول که به جیب راه یافت، عقل از سر، می‌پرد. (مثل انگلسی)

 38- فرق دزد با ثروت مند در این است که دزد مال اغنیا را می‌برد، ولی ثروت مند مال فقرا را . (برنارد شاو)

 39- وقتی پول حرف می‌زند، حقیقت سکوت می‌کند. (مثل روسی)

 40- موفقیت به کسانی لبخند می‌زند که جرئت مبارزه با شکست را داشته باشند. ؟


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط حسن علی نصرتی 94/1/8:: 12:35 عصر     |     () نظر